EITCA Академийн нөхцөл, болзол

I. Ерөнхий зүйл

§1

Дараахь нөхцлүүд (цаашид T&C гэх) нь EITCA Академийг зохион байгуулахтай холбоотой албан ёсны зохицуулалтыг тодорхойлсон болно - Европын Мэдээллийн Технологийн Гэрчилгээжүүлэгч EITC ба Европын Мэдээллийн Технологийн Гэрчилгээжүүлэх Академийн EITCA хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, цаашид EITC/EITCA хөтөлбөрүүд, үүнд: оролцооны дэлгэрэнгүй нөхцөл, нөхцөл, төлбөр, EITC/EITCA Академийн гэрчилгээжүүлэх хөтөлбөрт оролцогчийн эрх, үүргийг багтаасан болно (цаашид Оролцогч гэх).

II. EITCA академийн зохион байгуулалт

§2

EITCA Академи нь Бельги улсад бүртгэлтэй ашгийн бус ASBL (Association Sans But Lucratif, өөрөөр хэлбэл ашгийн зорилгогүйгээр холбоо) нийгэмлэгийн хууль ёсны хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг Европын мэдээллийн технологийн гэрчилгээжүүлэх хүрээлэн (EITCI Institute) -ээс зохион байгуулж хэрэгжүүлдэг. EITCI хүрээлэн нь Бельгийн Хуулийн 2008-р зүйлийн заалтуудын дагуу ашгийн бус холбоод, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудад хууль ёсны этгээд олгох эрхийг 100 онд байгуулсан. Хүрээлэн нь Бельгид байрладаг төв оффис, 102 Брюсселийн Avenue des Saisons 1050-XNUMX. EITCA Академи нь EITCI хүрээлэнгийн арга зүй, техникийн болон хөтөлбөрийн удирдамжийн дагуу хэрэгжиж байгаа бөгөөд EITCA Академийн хүрээнд EITC/EITCA хөтөлбөрүүдийн гэрчилгээжүүлэгч байгууллага юм.

§3

EITCA академийн хэрэгжилтэд зохион байгуулалттай хяналт тавих ажлыг EITCA академийн захирал хариуцдаг.

§4

EITCI хүрээлэн нь дидактик болон шалгалтын явцыг баталгаажуулалтын хүрээний дагуу хэрэгжүүлэх, EITCA Академийн нарийн бичгийн даргын албыг ажиллуулах, цахим сургалт, алсын зайн шалгалтын IT системийг хариуцдаг. EITCA Академийн нарийн бичгийн даргын албыг EITCA академийн захирал шууд удирддаг. EITCA Академийн бүх орон нутгийн болон үндэсний хэвлэлийг EITCA академийн захирал хянадаг.

§5

1. EITCA Академийн хэрэгжилтэд бодитой хяналт тавих ажлыг холбогдох хөтөлбөрийн дагуу асран хамгаалалтад авсан холбогдох EITCI хүрээлэнгийн дидактикийн баг, түншүүд (үүнд EITCI хүрээлэнгийн гишүүд, мөн түнш компаниуд, их дээд сургуулийн шинжээч, дидактикийн ажилтнууд орно) хэрэгжүүлдэг. газар нутаг.
2. ОҮИТБС-ын Академийн хэрэгжилтийн чанар, түүний ОҮИТБС/ОҮИТБС-ын хөтөлбөрүүдтэй нийцэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт тавих ажлыг ОҮИТБС-ын Хүрээлэнгийн Хөтөлбөрийн хороо хэрэгжүүлж, хөтөлбөр, ОҮИТБС/ОҮИТБС-ын гэрчилгээжүүлэлтийн үндсэн агуулга, удирдамжийг тодорхойлж батална. сургалтын хөтөлбөр, шалгалтанд зориулагдсан болно.

III. Боловсролын үйл явц

§6

EITCA академи нь EITC/EITCA хөтөлбөрийн удирдамжид заасны дагуу зориулалтын цахим сургалт, баталгаажуулалтын платформын хүрээнд суурин бус, алсын дидактик болон шалгалтын хэлбэрээр явагддаг. Дидактик процесс, шалгалтыг хоёулаа интернетээр бүрэн онлайнаар явуулдаг.

§7

EITCA Академи нь EITC програмын бие даасан хөтөлбөр (цаашид EITC хөтөлбөр гэх) болон EITCA академийн EITC хөтөлбөрүүдийн тодорхой EITCA хөтөлбөрүүдийн хамрах хүрээг хамарсан, EITC хөтөлбөрийн үндсэн сэдэвтэй багцуудаас бүрдэх боломжтой. Академийн хөтөлбөр.

§8

EITC болон EITCA Академийн хөтөлбөрийн нарийвчилсан мэдээлэл, сургалтын хөтөлбөр, агуулгын хамрах хүрээг EITCI хүрээлэн, EITCA академийн вэбсайтууд дээр байрлуулсан бөгөөд боловсролын чанарыг тасралтгүй сайжруулж, өөрчлөлтийн одоогийн зохицуулалтыг тусгах зорилгоор өөрчлөлт оруулав. Мэдээллийн технологи, холбогдох гэрчилгээ олгох сургалтын хөтөлбөрүүдийн үр дүнд EITCI хүрээлэнгээс нэвтрүүлсэн EITC/EITCA хөтөлбөрийн удирдамж.

§9

Дидактик үйл явцыг цахим сургалтын платформ дээр, Оролцогч тус бүрт тохирсон асинхрон журмаар онлайн хэлбэрээр явуулдаг бөгөөд хуанлийн жилийн аль ч үед элсэх боломжийг олгодог бөгөөд Оролцогчийн шаардлага, чадварт нийцүүлэн сургалтын хувийн, уян хатан хуваарь гаргадаг.

§10

ОҮИТБС-ын хөтөлбөр тус бүрийн дидактик процессыг хөтөлбөрийн сургалтын хөтөлбөрөөр тодорхойлсон хүрээнд онлайн лекц, дасгал, лабораторийн хичээл хэлбэрээр явуулдаг.

§11

EITCA Академийн дидактик үйл явцын нэг хэсэг болох Оролцогч нь сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд онлайн дидактик зөвлөгөө авах боломжтой. Хэлэлцүүлгийг холбогдох мэргэжилтэн, сурган хүмүүжүүлэгч нар алсаас хэрэгжүүлдэг.

§12

1. EITC хөтөлбөр бүрийг EITC хөтөлбөр, EITCI хүрээлэнгийн удирдамжийн дагуу эцсийн шалгалтыг 60% -аас доошгүй түвшинд амжилттай амжилттай зохион байгуулах нөхцөл бүрдэнэ. EITC хөтөлбөр бүрийн эцсийн шалгалт нь гэрчилгээжүүлэх платформ дээр бүрэн онлайнаар явуулсан, олон сонголттой тестийг нэг бүрчлэн авсан байна.
2. EITCA Академийн хөтөлбөрийг бүрэн дуусгах нь EITCA академийг бүрдүүлдэг EITC хөтөлбөрийг бүхэлд нь амжилттай хэрэгжүүлж дуусгах нөхцлийг бүрдүүлдэг.

§13

ОҮИТБС-ын хөтөлбөр тус бүрийн эцсийн шалгалтыг өгөхөд шаардагдах мэдлэг, чадварын хамрах хүрээ нь холбогдох сургалтын хөтөлбөрийн үндсэн агуулгатай тохирч байгаа бөгөөд EITCI хүрээлэнгийн хөтөлбөрийн удирдамжийн дагуу тодорхой EITC хөтөлбөрийг сахин хамгаалагч дидактикийн баг тодорхойлдог. мөн EITCA академийн захиралтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр.

§14

1. Тухайн EITC хөтөлбөрийн эцсийн шалгалтын хамгийн бага босгыг давж чадаагүй тохиолдолд оролцогч нь тэнцээгүй шалгалтыг үнэ төлбөргүй авах боломжтой.
2. Эцсийн шалгалт өгөх хоёр дахь оролдлого нь амжилтгүй болсон тохиолдолд оролцогч EITCA академийн захирлын хувь хүний ​​шийдвэрээр дараагийн оролдлогыг хийж болно. EITCI хүрээлэн нь одоогийн журамд заасны дагуу шалгалтанд оролцсон нэмэлт хандлага бүрт (хоёр дахь оролдлогоос бусад) төлбөр авах эрхтэй боловч EITCA академийн захирлын эерэг шийдвэр гарсан тохиолдолд оролцогчдоос чөлөөлөгдөх боломжтой. илүүдэл шалгалтын хандлагад нэмэлт төлбөр орно.
3. Оролцогчид EITC хөтөлбөрийн эцсийн шалгалтанд авсан оноо хангаагүй тохиолдолд шалгалтыг эхний оролдлогоор аль хэдийн давсан тохиолдолд нэг нэмэлт нэмэлт залруулах арга авах эрхтэй. Ийм тохиолдолд үр дүнгийн аль алинаас нь өндөр байгааг харгалзан үзнэ.

§15

EITC хөтөлбөр эсвэл EITCA академийг амжилттай сонгосны дараа (оролцооны хувилбараас хамаарч) EITC/EITCA хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн албан ёсны шаардлагыг хангаж, Оролцогч дараахь баримт бичгийг авна.
- Оролцогч нь зөвхөн холбогдох ОҮИТБС-ын хөтөлбөрт хамрагдсан тохиолдолд Брюссель дэх EITCI хүрээлэнгээс дижитал хэлбэрээр гаргасан тохиолдолд нэмэлт баримт бичгийн гэрчилгээ (нэмэлт баримт бичгийн хамт).
- Оролцогч нь Брюссель дэх EITCI хүрээлэнгээс дижитал хэлбэрээр гаргасан EITCA Академийн хөтөлбөрт хамрагдсан тохиолдолд EITCA гэрчилгээг багтаасан бүх ОҮИТБС-ын гэрчилгээнүүдийн хамт (нэмэлт баримт бичгийн хамт).
Онлайн олголт ба олгосон EITC/EITCA гэрчилгээг §27-д дурдсан болно.

IV. Элсэлт ба төлбөрийн журам

§16

EITCA академид оролцох бүртгэлийг тасралтгүй явуулдаг. Ашигласан цахим сургалтын платформ асинхрон болон хувь хүний ​​шинж чанараас шалтгаалан хөтөлбөрт хамрагдах ажлыг хуанлийн жилийн аль ч үед хийх боломжтой.

§17

1. EITC/EITCA Академийн гэрчилгээжүүлэх хөтөлбөрт хамрагдах ажлыг EITCA академийн вэбсайтад цахим бүртгэл хийж, сонгосон EITC эсвэл EITCA Академийн хөтөлбөрүүдийн оролцооны хураамжийн төлбөрийг барагдуулах замаар хийгддэг.
2. Баталгаажуулалтад шаардагдах үлдсэн Оролцогчийн хувийн мэдээллийг таних хаяг, төлбөр тооцооны өгөгдлүүд, элсэлтийг эцэслэх сүүлчийн шатанд (төлбөрийн төлбөрийг зохицуулах явцад) өгөх шаардлагатай.
3. 1-р зүйлд дурдсан бүртгэл, 2-р зүйлд заасан гэрчилгээ олгох хөтөлбөрийн дагуу элсэлтийг эцэслэх явцад Оролцогч нь өөрсдийн хувийн болон тооцооны жинхэнэ мэдээллээ өгнө.

§18

EITC/EITCA хөтөлбөрт хамрагдах төлбөрийн хураамжийг EITCA Академийн вэбсайтуудад байрлуулна.

§19

1. Төлбөр хийх дараахь аргыг хүлээн зөвшөөрнө.
a) Онлайнаар төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагатай хамтран ажиллах (зээлийн/дебит карт, цахим түрийвч болон бусад дэлхийн болон орон нутгийн цахим төлбөрийн аргыг тухайн үйлчилгээ үзүүлэгч, бүс нутгийн одоо ашиглах боломжтой байгаа тохиолдолд).
б) EITCA Академийн вэбсайт дээр байрлуулсан EITCI хүрээлэнгийн данс руу утас шилжүүлэх.
2. 1-р зүйлийн а) хэсэгт заасан тохиолдолд төлбөрийг шууд болон бүртгэлтэй хамт боломжтой аргуудын аль нэгээр нь барагдуулж болно. Энэ тохиолдолд төлбөрийг ихэвчлэн эхэлснээсээ хэдхэн секундын дотор дуусгана.
3. 1 дэх хэсгийн б) хэсэгт дурдсан тохиолдолд EITCI хүрээлэнгийн банкны дансанд мөнгө орж ирсний дараа төлбөрийг барагдуулсан гэж үзнэ. Төлбөрийг зөв тодорхойлохын тулд илгээсэн зааврын дагуу Оролцогчийн овог нэр, сонгосон EITC/EITCA хөтөлбөрийн кодыг шилжүүлэх нэр дээр заавал оруулах шаардлагатай.
4. EITCI хүрээлэн нь 1-р хэсэгт дурдсан төлбөрөөс гадна төлбөрийн бусад аргыг ашиглах эрхтэй.
5. Одоо байгаа төлбөрийн бүх аргын талаархи мэдээллийг EITCA Академийн вэбсайтуудад байрлуулна.
6. Гадны ханган нийлүүлэгчдээс гаргасан төлбөрийн аргуудыг ашиглах дэлгэрэнгүй нөхцлийг эдгээр ханган нийлүүлэгчдээс өгсөн холбогдох нөхцөл, нөхцөлд тусгасан болно. Эдгээр нөхцлийн холбоосыг EITCA Академийн вэбсайтаас олж болно. Эдгээр төлбөрийн хэлбэрийг ашиглах нь дээр дурдсан нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг юм. EITCI хүрээлэн нь гадны ханган нийлүүлэгчдийн төлбөрийн явцыг хариуцахгүй.

§20

1. Төлбөрийг барагдуулах нь Оролцогч ба ОҮИТБС-ын хүрээлэнгийн хооронд сонгосон баталгаажуулалтын үйлчилгээ/үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид Оролцооны гэрээ гэх) үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг цахим хэлбэрээр байгуулсантай тэнцүү байна. EITCA Академийн вэбсайтууд болон энэхүү ТШ-ийн заалтууд нь EITCA Академийн Оролцогчийн статусыг авахыг хэлнэ.
2. Төлбөрийг Оролцогч өөрөө шийдээгүй, эсвэл Оролцогч нь оролцооны төлбөрөөс чөлөөлөгдсөн тохиолдолд Оролцогч нь төлбөрөөс чөлөөлөгдсөнтэй холбогдуулан Гэрчилгээ олгох хөтөлбөрийг захиалах үед цахим хэлбэрээр байгуулагдсан болно.
3. Оролцооны хэлэлцээрийг EITCI хүрээлэн, талуудын тохиролцоогоор хангаж байгаа тохиолдолд өөр хэлбэрээр (бичгийн хэлбэрээр багтаасан) хийж болно.
4. EITCI хүрээлэн нь бодлогын дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн залуучууд, нийгмийн өндөр хөгжилтэй орнуудын (Сирийг оролцуулаад) хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, сургуулийн өмнөх боловсролын насны залуучууд, нийгэм эдийн засгийн байдал доогуур хүмүүст EITC/EITCA гэрчилгээ олгох хөтөлбөрийн хүрээнд төлбөрийг бүрэн чөлөөлөх хэлбэрээр олгодог. , Палестины газар нутаг, Гаити, Йемен, Гамбия, Малави, Бурунди, Конго, Уганда, Этиоп, Танзани, Мозамбик). Түүнчлэн EITCI хүрээлэн хэсэгчилсэн хураамжийг бууруулахад олгосон EITC эсвэл EITCA Академийн гэрчилгээнүүдийн аль алинд нь сурталчилгааны дэмжлэг үзүүлж болно. Өмнөх тохиолдолд татаас хураамжаас чөлөөлөлтийг оролцогчийн статусын мэдүүлгийн дагуу гүйцэтгэдэг бөгөөд үүнийг EITCI хүрээлэнгийн нотлох баримт нотолгоог шалгаж болно. Сүүлчийн тохиолдолд татаас өгсөн хэсэгчилсэн хураамжийн бууралтыг дэлхийн EITC/EITCA гэрчилгээ олгох цэг дээр холбогдох хураамжийг бууруулах эрх бүхий EITCI татаасын цахим кодуудыг түгээх замаар сурталчлах болно. Баталгаажуулалтын хураамжийг бууруулах тохиолдолд олгосон татаасыг EITCI хүрээлэнгээс олгох нь зөвхөн EITCI хүрээлэнгийн мэдэлд байдаг бөгөөд үйл ажиллагааны хүчин чадлаараа хязгаарлагддаг. EITCI хүрээлэн нь татаас бүхий гэрчилгээ олгох ажлыг хязгаарлах, түр зогсоох эрхтэй.

§21

1. Худалдан авсан EITCA академи/EITC курсын цахим сургалтын платформ дээр бүрэн нэвтрэх төлбөрийг барагдуулсны дараа идэвхжинэ (Оролцооны гэрээ байгуулсны дараа).
2. Оролцогчдын захиалгаар EITCA академи/EITC хөтөлбөрийн цахим сургалтын платформд нэвтрэн орсон анхны үйл явдал нь уг үйлчилгээг бодитоор олгосон эхлэл гэж тооцогддог.

§22

Хэрэв худалдан авагч ба оролцогч өөр талууд байгаа бол худалдан авагч нь компани эсвэл байгууллага байгаа бол захиалгын эцсийн маягтын нэхэмжлэх мэдээллийн хэсэгт нэхэмжлэхийн талаархи хангалттай худалдан авагчийн мэдээллийг өгөх ёстой.

V. Оролцогчийн эрх, үүрэг, оролцох журам

§23

Оролцогч дараахь эрхтэй
1. EITC академийн цахим сургалтын платформ дээр худалдаж авсан EITC/EITCA гэрчилгээжүүлэх хөтөлбөрүүдэд нэвтрэх.
2. Хөтөлбөрт тусгагдсан холбогдох баталгаажуулалтын сургалтын хөтөлбөрт хамрагдаж, эцсийн шалгалтанд оролцоно.
3. Нэмэлт дасгал (лаборатори), практик ажилд зориулагдсан гуравдагч этгээдийн өгсөн компьютерийн програм хангамжийг холбогдох сургалтын хөтөлбөрөөр тодорхойлсон хүрээнд ашиглана уу. Бүх ОҮИТБС-ын гэрчилгээжүүлэх хөтөлбөрүүд нь сургалтын хөтөлбөртөө батлагдсан тул гэрчилгээжүүлэх хөтөлбөртэй холбоотой нэмэлт дадлага хийх боломжийг олгодог гадны програм хангамжид нэвтрэх боломжтой болно. Энэхүү хандалт нь Оролцогчийн төлбөртэй эсвэл үнэ төлбөргүй боловч арилжааны програм хангамжийн туршилтын хувилбар, эсвэл хязгааргүй үнэгүй нээлттэй эхийн програм хангамж орно. Холбогдох EITC гэрчилгээжүүлэх хөтөлбөрийн аль нэгийг бөглөхөд гадны програмыг ашиглах шаардлагагүй болно. EITCA Академийн орлох EITC сертификатын бүх хөтөлбөрийг холбогдох сургалтын төлөвлөгөөнд тодорхойлсон, дидактикийн материалд дурдсан мэдлэгийн хамрах хүрээ дээр үндэслэн бүрэн гүйцэд боловсруулсан болно. Гадны програм хангамжийн үүрэг нь зөвхөн төлбөртэй арилжааны хувилбарууд эсвэл холбогдох програм хангамжийн туршилтын хугацааг хязгаарласан хувилбаруудыг ашиглах эсвэл холбогдох тохиолдолд үнэгүй нээлттэй эхийн програм хангамжийг ашиглах замаар Оролцогчийн практик үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд оршино. . Оролцогч нь програм хангамжийн төлбөртэй арилжааны эсвэл цаг хугацаагаар хязгаарласан туршилтын хувилбарыг ашиглах явцад багтах боломжтой хөтөлбөрийн цагийг харгалзах EITC гэрчилгээжүүлэх хөтөлбөрийн дасгал (лаборатори) -тай холбогдох гадны програм хангамжийг ашиглан өөрийн дадлагыг нэмж хөгжүүлэхийг сонгож болно. үнэгүй нээлттэй эхийн програм хангамж, гэхдээ энэ нь хэрэгжиж буй гэрчилгээжүүлэх журмаас хэтрэхгүй.
4. Мэргэжилтнүүд, дидактикийн багуудын холбогдох сургалтанд хамрагдсан сургалтын хөтөлбөрийн талаархи онлайн зөвлөгөөнүүдийг холбогдох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.
5. Элсэгдсэн EITC/EITCA сертификат олгох хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж, энэхүү T&C-д заасан албан ёсны нөхцлийг хангасны дараа §15-т дурдсан баримт бичгийг хүлээн авах.
6. EITC-ийн гэрчилгээ, EITCA академийн хөтөлбөрийн оролцогчдод зориулагдсан санхүүжилт, татаас, сурталчилгаа, уралдаан тэмцээний тусгай санаачлагад оролцоорой.

§24

Оролцогч нь дараахь зүйлийг хийх үүрэгтэй.
§1-т заасан торгуулийн дагуу хамрагдсан бүх гэрчилгээжүүлэх хөтөлбөрүүдийн алсын шалгалтыг өөрөө шийднэ.
2. Энэхүү ТШ-ийн бусад заалтыг дагаж мөрдөх.

§25

1. Оролцогч нь өөрсдийн хувийн мэдээллийг EITCI хүрээлэнгээс, өөрөөр хэлбэл Гэрчилгээжүүлэх газар/Гэрчилгээжүүлэх байгууллага (Бельги, Брюссель хотод бүртгэлтэй Европын Мэдээллийн Технологийн Гэрчилгээжүүлэх Институт EITCI ASBL) үйлчилгээ үзүүлэх, түүнчлэн эдгээр өгөгдлийг хуваалцах зорилгоор боловсруулдаг. EITCA Академийн зохион байгуулалт, боловсрол, гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүрээнд EITCA академийг хэрэгжүүлэхэд оролцсон түншүүдтэй хамтран ажиллах.
2. 1-р зүйлд заасан хувийн мэдээллийг аюулгүй байдлын өндөр стандарт, холбогдох хууль тогтоомж, ялангуяа Дата мэдээлэл хамгаалах ерөнхий журам, тухайлбал Дүрэм (ЕХ) 2016/679 болон холбогдох хууль эрх зүйн актийн дагуу хамгаалж, боловсруулж боловсруулдаг. хувийн мэдээллийг боловсруулж, тэдгээрийн хөдөлгөөний талаархи хувь хүмүүсийг хамгаалах талаархи Европын парламент ба Зөвлөлийн EITCI хүрээлэнгийн хувийн мэдээллийг боловсруулсан бүх оролцогчид болон бусад бүх хүмүүс өөрсдийн баримтыг бодит хэлбэрийн дагуу өөрчлөх, өгөгдлийг устгах, боловсруулалтыг зогсоохыг шаардах эрхтэй. Сүүлийн тохиолдолд EITCI-ээс олгосон гэрчилгээ эзэмшигчид хувийн мэдээллийг устгах хүсэлт гаргасан тохиолдолд энэ гэрчилгээг цуцлах үр дагавартай болно.
3. ОҮИТБС-ын хүрээлэнгийн вэбсайт дахь хувийн мэдээллийг боловсруулах, нууцлалын асуудалтай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг тухайн вэбсайтад нийтлэгдсэн нууцлалын бодлогоос олж болно.

§26

1. Оролцогч нь EITCA академид оролцоход бэлэн болсон бүх дидактик материалууд нь зөвхөн EITCI хүрээлэнгийн болон бусад холбогдох байгууллагуудын оюуны өмч байх ба холбогдох журмын дагуу (Оюуны өмчийг оролцуулан) хууль эрх зүйн хамгаалалтад хамрагдах болно. хууль эрх зүйн актууд ба мэдээллийн нийгэм дэх зохиогчийн эрх, холбогдох эрхийн зарим асуудлыг зохицуулах тухай Европын парламент ба Зөвлөлийн 2001/29/EC-ийн зааврыг дагаж мөрдөх). Оролцогч нь өөрт байгаа материал, түүний агуулгыг (ялангуяа дидактик материалууд, компьютерийн програм хангамж, шалгалтын агуулга гэх мэт) зөвхөн бие даан судлах зорилгоор ашиглах эрхтэй бөгөөд тэдгээрийг гуравдагч этгээдэд ил тод, нээлттэйгээр ашиглах боломжгүй. EITCI хүрээлэн буюу холбогдох зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөл.
2. 1 дэх хэсэгт заасан заалтыг зөрчсөн тохиолдолд EITCI хүрээлэн буюу холбогдох зохиогчийн эрх эзэмшигчид энэхүү зөрчлийн улмаас учирсан аливаа материаллаг болон материаллаг бус хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг оролцогчоос шаардаж болно.

§27

1. Гэрчилгээжүүлэх журмыг эхлүүлэх, §15-р зүйлийн 2-т заасан гэрчилгээ (үүд) -ийг авах нь EITCI хүрээлэнгийн Гэрчилгээний нөхцөл (цаашид Гэрчилгээний гэрээ гэх) -д зөвшөөрөл олгох замаар хийгддэг. Гэрчилгээний гэрчилгээний нөхцөл, нөхцлийг авах боломжтой https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Гэрчилгээжүүлэх гэрээнд оролцогч цахим хэлбэрээр эсвэл бичгээр гарын үсэг зурах бөгөөд энэ тохиолдолд сканнердсан хуулбарыг EITCA Академийн нарийн бичгийн даргын албанд имэйлээр илгээнэ. ОҮИТБС-ын Хүрээлэн нь төлбөрийн төлбөрийг үндэслэн Оролцогчийн биеийн байцаалтыг баталгаажуулах боломжгүй тохиолдолд ОҮИТБС-ын Хүрээлэнгээс Оролцогчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар (иргэний үнэмлэх, паспорт эсвэл Гэрчилгээний гэрээнд заасан бусад иргэний үнэмлэх) баталгаажуулахыг шаардаж болно. Гэрчилгээжүүлэх гэрээнд заасан өгөгдлийн Оролцогчийн таних тэмдэг ба үнэн зөв эсэх.
3. 2-р хэсэгт дурдсан баримт бичгийг ОҮИТБС-ын Хүрээлэнгээс Оролцогчийн биеийн байцаалтыг баталгаажуулах хүсэлтийг хүлээн авсны дараа шууд явуулна. EITCI хүрээлэн нь Оролцогчийн баримтыг баталгаажуулах боломжгүй эсвэл Оролцогчийн танилцуулсан таних тэмдэг нь эсрэг заалттай байгаа тохиолдолд Гэрчилгээгээ олгохгүй байх, §15-т заасан гэрчилгээгээ цуцлах эрхтэй. Ийм тохиолдолд Оролцогч нь оролцооны төлбөрийг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн буцааж авах эрхгүй.
4. Оролцогч шаардлагатай бүх шалгалтыг давсан тохиолдолд 2-р заалтад заасан баримт бичгийг §30-т заасан зохицуулалтын хамгийн дээд хугацаа дууссанаас 28 хоногийн өмнө хүлээлгэж өгөөгүй тохиолдолд. Эдгээр баримт бичгийг хүргэх өдөр оролцогчтой ямар ч төлбөр тооцоог хийх боломжгүй тул EITCI институт нь §15-р зүйлийн 2-т заасан гэрчилгээ олгох үүргээс татгалзаж, оролцооны гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлсэн гэж үзэх эрхтэй. Энэ тохиолдолд Оролцогч нь оролцооны төлбөрийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн буцааж авах эрхгүй.

§28

1. Зохицуулалтын дээд дээд хугацаа (оролцооны хамгийн дээд хугацаа) нь бүрэн EITCA академид 12 сар, EITC хөтөлбөр тус бүрт 3 сар (Академийн бус оролцоонд), Оролцооны Гэрээ байгуулагдсанаас хойш амжилттай үргэлжлэх хугацаанд тооцогдоно. шаардлагатай бүх шалгалтыг давах.
2. Оролцогчийн үндэслэлтэй хүсэлтийн дагуу 1-р зүйлд заасан хугацааг EITCA академийн захиралтай зөвшилцөж сунгаж болно. EITCI хүрээлэн нь өөрийн үзэмжээр дээр дурдсан нөхцлүүдийг бие даасан шийдвэрээрээ тодорхойгүй хугацаагаар сунгаж болно.
3. Хэрэв 1-р зүйлд заасан хугацааг Оролцогч давсан бөгөөд энэ хугацааг сунгах талаар зөвшилцөх боломжгүй бол EITCI хүрээлэн Оролцооны гэрээг цуцлах эрхээ хадгална. Энэ тохиолдолд Оролцогч нь оролцооны төлбөрийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн буцааж авах эрхгүй.

§29

1. Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах журмын заалтуудыг өргөжүүлснээр (Европын парламентын 2011/83/ЕХ-ны зааврыг хэрэгжүүлж) Хэрэглэгч болох оролцогч (компани, байгууллага, түүнчлэн үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувь хүмүүст хамаарахгүй) эдгээр үйл ажиллагааны хүрээнд худалдан авалт хийсэн эдийн засгийн үйл ажиллагаанд) Оролцооны гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоногийн дотор ямар ч шалтгаангүйгээр алсаас байгуулсан гэрээний оролцоог цуцлах, бүрэн буцаан авах эрхтэй. Цуцлах нь EITCA Академийн нарийн бичгийн дарга нарын газарт хуулбар болгон бичгээр өгсөн мэдүүлгийн маягтыг (холбогдох хууль ёсны үндэслэлтэй) агуулсан байх ёстой.
2. 15-т заасан 30 хоногийн хугацаа дуусахаас өмнө оролцогчдод §1-т заасан бодит гэрчилгээ олгосон бол цуцлах эрхээс татгалзана.

VI. Эцсийн заалт

§30

EITCI институт нь EITCI хүрээлэнгээс хамааралгүй аливаа шалтгаанаас (Оролцогч ба гуравдагч этгээдийн үйл ажиллагаа, давагдашгүй хүчин зүйлийн хүчин зүйлээс үүдэлтэй хүчин зүйлүүд) EITC гэрчилгээ, EITCA академийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд гарсан аливаа бэрхшээлийг хариуцахгүй.

§31

1. Онцгой тохиолдолд Оролцогч энэхүү ТШ-ийн заалтыг ноцтой зөрчсөн, ялангуяа Оролцогч өөрөө эцсийн шалгалтыг шийддэггүй нь тогтоогдсон, эсхүл түүний заалтыг үл тоомсорлосон тохиолдолд. Оролцогчийн эдгээр T&C нь EITCI хүрээлэнгийн Оролцооны гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэх чадваргүй болоход хүргэсэн тул EITCI хүрээлэн нь үйлчилгээг нэн даруй цуцлах замаар Оролцооны гэрээг цуцлах эрхтэй. Ийм тохиолдолд Оролцогч нь оролцооны төлбөрийг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн буцааж авах эрхгүй.
2. Нэмж дурдахад Оролцогч өөрөө эцсийн шалгалт (шалгалт) -ыг өөрөө шийдээгүй байгаа нь тогтоогдвол энэхүү баримтыг Гэрчилгээжүүлэх байгууллага/гэрчилгээжүүлэгч байгууллагаас авч хэлэлцэх бөгөөд энэ нь Оролцогчийг оролцох эрхээсээ бүрмөсөн хасуулахаар шийдвэрлэж болно. ирээдүйд магадлан итгэмжлэгдсэн гэрчилгээжүүлэх хөтөлбөрт хамрагдахаас гадна урьд өмнө оролцогчдод олгосон гэрчилгээг цуцлах. Энэ тохиолдолд Оролцогч нь оролцооны төлбөрийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн буцааж авах эрхгүй.

§32

§15-т заасан баримт бичгийг оролцогчдод олгосны дараа, эсхүл энэхүү T&C-ийн заалтын дагуу оролцооны гэрээг цуцалсны дараа эсвэл талуудын харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр Оролцооны гэрээг байгуулсан гэж үзнэ. Оролцогч нь өөрийн ОҮИТБС-ын Хүрээлэнгээс баталгаажуулсан гэрчилгээг хүчинтэй байх хугацаандаа эдгээр ТШ, Гэрчилгээний гэрээний бүх үүргийг дагаж мөрдөх шаардлагатай байна.

§33

1. Эдгээр ТШ, түүнчлэн EITCI хүрээлэнгээс үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой эдгээр ТШ-д хамрагдаагүй аливаа асуудлыг Бельгийн хуулиар зохицуулдаг бөгөөд Бельгийн шүүхийн онцгой харьяалалд хамаарна.
2. Талууд EITCA академид хамрагдах, энэхүү T&C-ийн заалтыг дагаж мөрдөхтэй холбоотой аливаа маргааныг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр эв зүйгээр шийдвэрлэхийг хичээнэ. Эвлэрсэн тохиролцоогүй тохиолдолд ОҮИТБС-ын хүрээлэнгийн төв байранд тохирсон шүүхийн байгууллагуудын нутаг дэвсгэрийн харьяаллыг харгалзан үзнэ.

§34

Эдгээр ТШ нь 1 оны 2014-р сарын XNUMX-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа бөгөөд ялангуяа үзүүлж буй үйлчилгээний чанарыг сайжруулах үүднээс шинэчлэлт, өөрчлөлт оруулах боломжтой.